Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Regler för höjdbyggnation

Höjdexponering
På Swedental är det inte tillåtet att bygga högre än 3,5 m, med undantag för hängande belysningsanordningar eller om din monter är placerad mot mässans bak- eller yttervägg.

Du kan öka uppmärksamhetsvärdet med en höjdexponering. En byggnation över 2,5 m måste alltid godkännas av Eventservice och dina montergrannar. Ansök hos Eventservice, och kom ihåg att bifoga måttsatta ritningar med din ansökan.

Arbeten över 2,5 meter kan påbörjas först när du fått ditt skriftliga tillstånd från Eventservice. Priset för höjdgranskning är 750 kr och priset för höjdexponering är 4 750 kr.

Eventservice
08 749 4444
E-mail

Ljudnivåer
Högsta tillåtna ljudnivån vid montergränsen är max 75 dBA, detta för att det ska vara rimliga arbetsförhållanden för alla utställare och alla skall kunna trivas på mässan. Denna gräns gäller även för soundcheck, musikunderhållning eller liknande aktiviteter i montern fram till kl 16.30

Patientbehandlig på Odontologisk Riksstämma och Swedental
Riktlinjerna är utarbetade av Svenska Tandläkare-Sällskapet. FSD – Föreningen Svensk Dentalhandels styrelse ställer sig bakom
riktlinjerna.

För all eventuell patientbehandling gäller samma regelverk (lagar, förordningar och föreskrifter) som finns för patientbehandling på vanlig tandklinik, t ex regler om patientdatajournal, hygien, strålskydd, arbetskläder, arbetsmiljö, miljö, läkemedel. Alla patientbehandlingar som utförs på mässan ska i alla delar likställas med övrig ”vanlig” behandling på klinik. Kommunen kan ha som krav att klinisk verksamhet på mässa ska vara godkänd och inspekterad av kommunen.

Den behandling som eventuellt utförs skall vara etablerad (vetenskap och beprövad erfarenhet) och de material och den utrustning som används vid patientbehandling ska vara CE-märkta. Det ska finnas beredskap för akutsituationer som kan uppstå under behandlingen (allvarlig allergisk- eller överkänslighetsreaktion, andningshinder, cirkulationsproblem).

Utöver detta ska man särskilt beakta allmänna etiska principer för patientvård. En patient befinner sig alltid i ett visst underläge i förhållande till behandlaren. Det är viktigt att behandlaren inte utövar någon påtryckning på patienten att medverka i behandling på OR/Swedental. Exempel på påtryckning kan vara att en behandling sker till reducerat pris, genomförs tidigare än vad som annars skett, utförs av person som patienten har en beroendeställning till (ex familj, släkting, arbetskamrat, student etc).

Ur etisk synvinkel är det tveksamt om behandlingar som innebär risk för smärta kan utföras vid demonstrationer. En patient kan under demonstrationsbehandling uppleva det som svårare att hantera smärtupplevelser. Hon/han kan ha svårt att begära mer smärtlindring eller att behandlingen ska avbrytas för att den upplevs som obehaglig/smärtsam.
En patient har också svårt att på förhand sätta sig in i vad det innebär att vara demonstrationspatient. Detta innefattas i det integritetsdilemma som uppstår. Som patient vill man kanske inte att bekanta eller grannar ska närvara vid behandlingen. Detta kan vara något man inte varit uppmärksam på att det komma att hända och plötsligt befinner sig patienten i ett utsatt läge där hon/han inte kan backa ur. Patienten måste vara införstådd med att tredjepart (åskådare) kan komma att fotografera eller filma under demonstrationen.

En behandlare har skyldighet i form av tystnadsplikt, vilket åsidosätts vid demonstationsbehandling. Man ska särskilt beakta att patienten i efterhand kan komma att ompröva hur hon/han uppfattade situationen och detta kan skada relationen mellan patient och behandlare. Patienten kanske ångrar sin medverkan.